Všeobecné obchodní podmínky


I. Podmínky výzvy

 1. Pořadatelem výzvy „dm slaví 30 let“ je obchodní společnost dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice. IČ: 47239581, DIČ: CZ47239581, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1935 (dále jen „dm“).

  

 1. Cílem výzvy je výběr 30 projektů, které přispívají k trvalé udržitelnosti zejména v oblasti životního prostředí, tzv. enviromentální pilíř trvalé udržitelnosti (dále jen „Projekt“).

Environmentální pilíř se soustředí zejména na úsporu energií a šetření přírodních zdrojů, ochranu biodiverzity a vzácných ekosystémů, na omezování znečištění a boj s klimatickými změnami.

V rámci udržitelného rozvoje existuje 17 cílů (SDGs), na kterých spolupracovaly všechny státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Tyto cíle byly přijaty v září v roce 2015 a do roku 2030 mají pomoci vyřešit sociální, environmentální a ekonomické problémy, se kterými se potýká naše planeta. Výzva dm slaví 30 let tak je propojena na tyto cíle SDGs.

Cíle udržitelného rozvoje podporující environmentální pilíř: 

6. Pitná voda a kanalizace - zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

7. Dostupné a čisté energie - zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

9. Průmysl, inovace a infrastruktura - vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

11. Udržitelná města a obce - vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

12. Odpovědná výroba a spotřeba - zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

13. Klimatická opatření - přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

14. Život ve vodě - chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

15. Život na souši - chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

 1. Oprávnění přihlásit se do této výzvy mají všechny svéprávné fyzické a právnické osoby s místem trvalého bydliště/místa podnikání či sídla na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které vyplní přihlášku na webových stránkách dm-spolecne.cz.

Účastníka může rovněž navrhnout jiná osoba, která vyplní formulář na dm-spolecne.cz Takto navržená osoba bude kontaktována ze strany dm s výzvou k možnosti přihlásit se do této výzvy.

 1. Přihláška Účastníka musí obsahovat identifikaci Účastníka, přesný popis Projektu vč. uvedení toho, který z cílů uvedených v bodu 2. těchto VOP daný Projekt podporuje; musí být uveden konkrétní cíl, který chce Projekt naplnit, a to metodou SMART, tzn. cíl musí být specifický, měřitelný, akceptovaný, reálný a časově ohraničený. Účastník musí uvést, jak chce svého cíle dosáhnout a samozřejmě jaká je finanční náročnost Projektu.

 1. V průběhu měsíce března 2022 budou vybrány vítězné Projekty, které budou následně veřejnosti v dalších měsících prezentovány.

 1. Výhrou bude pro vítězný Projekt finanční částka, kterou Účastník uvedl v přihlášce jako potřebnou k financování daného Projektu.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo žádnou z přihlášek ani žádného z Účastníků nevybrat.

 1. Účast a výběr Projektu nejsou podmíněny nákupem produktů nebo objednávkou služeb od dm, či jakýmkoliv jiným finančním plněním ve prospěch dm.
  Realizace probíhá ve shodě/po dohodě s dm. dm má právo na modifikaci podmínek výzvy. 

 1. Výzva běží od 1.1.2022, uzávěrka podání přihlášek je 28.2.2022. Projekty vybírá dm, a to dle jí zvolených kritérií. Všichni Účastníci budou informováni o tom, zda byl jejich Projekt vybrán či nikoli.


II. Ochrana osobních údajů   

 1. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a další údaje týkající se jeho či Projektu bude zpracovávat společnost dm coby správce osobních údajů výhradně pro realizaci výzvy „dm slaví 30 let“.

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poskytnuté údaje nevybraných Účastníků budou ze strany dm zlikvidovány do 3 měsíců poté, co dojde k uzavření výzvy „dm slaví 30 let“.

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží Účastníkovi následující práva: 
 • právo požadovat po společnosti dm informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;

 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

 • právo na výmaz a v případě, že Účastník požádá o výmaz, společnost dm vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný další důvod pro zpracování a za podmínky, že údaje byly zpracovávány na základě souhlasu (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody, (iv) je zpracování protiprávní, nebo (v) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

 • právo na omezení zpracování osobních údajů, a pokud Účastník požádá o omezení zpracování, společnost dm osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

 • právo na přenositelnost údajů, které může Účastník využít v případě, že chce, aby společnost dm předala osobní údaje třetímu subjektu;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Účastník má právo obrátit se na dozorový úřad, v České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 061 49 961, e-mail: ochranadat@dm.cz, www.fairdata.cz.


III. Závěrečná ustanovení   

dm neručí za dostupnost webové stránky dm-spolecne.cz, stejně jako za případné chyby v přenosu dat.


dm si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodů změnit podmínky této výzvy nebo výzvu ukončit, zejména z důvodů vyšší moci, nebo vnějších okolností, které dm nemůže ovlivnit, nebo pokud je jen tímto způsobem zajištěna řádná realizace této výzvy.  

Platí právní řád České republiky.

Top