Statut dm iniciativy {SPOLEČNĚ}

I. Podmínky podání žádosti

 
Pořadatelem iniciativy „společně“ je obchodní společnost dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01  České Budějovice. IČ: 47239581, DIČ:  CZ47239581, zapsána
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1935 (dále jen „dm“).

 

II. Podmínky účasti

 
Oprávnění podat žádost mají všechny obce, kraje, právnické a fyzické osoby s výjimkou těch, které jsou podnikateli dle ust. §420 Občanského zákoníku (dále jen „žadatel“). Žadatel musí působit veřejně prospěšně nebo se angažovat na poli společenské zodpovědnosti, trvalé udržitelnosti či být aktivní v oblasti sociální, ekologické nebo kulturní (dále jen „angažované osoby“).

Podání žádosti (dále též jako „žádost“ nebo „projekt“) probíhá online na webových stránkách www.dm-spolecne.cz. Třetí osoby (dále jen „doporučující“) mohou navrhnout či doporučit angažované osoby nebo žadatele prostřednictvím k tomu přímo určeného formuláře na webových stránkách www.dm-spolecne.cz. Při doporučení obdrží doporučující e-mail, který může předat dál angažovaným osobám nebo žadatelům, aby je upozornil na iniciativu „společně“ (dále iniciativa). dm drogerie markt jako provozovatel a správce platformy www.dm-spolecne.cz neručí a nezodpovídá za emailové zprávy, příspěvky a prokliky jednotlivých uživatelů těchto webových stránek.

Účast v rámci iniciativy je bezplatná. Účast a výběr projektu nejsou podmíněny nákupem produktů nebo objednávkou služeb od dm, či jakýmkoliv jiným finančním plněním ve prospěch dm.
Žadatelé a angažované osoby oprávněné podávat žádost neobdrží za účast na projektu žádnou odměnu. Pokud bude jejich projekt vybrán a ze strany dm finančně, či jinak podpořen, zavazují se jej zrealizovat. Nárok na realizaci však pro žadatele podávajícího žádost nevzniká v žádném okamžiku, dm se žádným způsobem nezavazuje realizaci uskutečnit. Realizace probíhá ve shodě/po dohodě s dm. dm má právo na modifikaci podmínek účasti. 
 

III. Uzávěrka podání žádostí a výběr projektů

 
Uzávěrka podání žádostí je 21. 02. 2017. Projekty vybírá dm. Přitom využívá odbornou porotu. Výběr poroty a její rozhodnutí nejsou nijak napadnutelné, a to ani právně. Žadatelé, jejichž žádost byla porotou vybrána, budou písemně informováni. Na základě komunikace dm s těmito žadateli bude dohodnut další průběh a způsob podpory projektu.
 

IV. Ochrana údajů   

 
Žadatel musí uvést celé své jméno, adresu i e-mailovou adresu. V případě doporučení musí doporučující uvést celé své jméno, e-mailovou adresu, stejně jako jméno osoby nebo organizace, kterou doporučuje. Tyto údaje jsou využívány výhradně pro realizaci iniciativy „společně“. Údaje zůstanou dále archivovány pro další použití, pokud je to ze zákona nutné.

Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje mohly být zpracovány pořadatelem pověřenými zpracovateli viz. Seznam zpracovatelů osobních údajů.

Žadatel může vůči dm kdykoli svůj souhlas s použitím jeho osobních údajů odvolat, a to písemně nebo emailem na adresu dm drogeriemarkt s.r.o., zákaznický servis, Jeronýmova 1485/19, 370 01  České Budějovice (dm@dm-drogeriemarkt.cz ).
Následkem tohoto odvolání je žadatel vyloučen z účasti na iniciativě. dm si vyhrazuje právo, informovat o iniciativě v médiích.

Účastí na iniciativě žadatelé vyjadřují svůj souhlas s tím, že jejich projekt bude společně s jejich fotografií, křestním jménem a bydlištěm (např. Jana z Prahy) zveřejněn v předem určených dm prodejnách v podobě krátkých zpráv a také na webové stránce www.dm-spolecne.cz.dm si vyhrazuje právo, vyloučit ze závažného důvodu jednotlivé žádosti z účasti na iniciativě, zejména pokud existuje oprávněné podezření nebo důkaz uvedení nesprávných/zfalšovaných údajů, manipulace, porušení podmínek účasti nebo jiného nedovoleného jednání. Žádosti s rasistickým, pornografickým podtextem, porušující lidská práva, podporující násilí nebo jiným způsobem urážející budou smazány nebo nahlášeny příslušným orgánům.
 

V. Ručení/změny podmínky podání účasti
    

dm neručí za dostupnost webové stránky www.dm-spolecne.cz, stejně jako za případné chyby v přenosu dat.

Za projekt a jeho realizaci přebírá veškerou odpovědnost žadatel, dm nepřebírá žádnou odpovědnost.

dm si vyhrazuje právo, kdykoli bez uvedení důvodů změnit podmínky podání žádosti nebo iniciativu ukončit, zejména z důvodů vyšší moci, nebo vnějších okolností, které dm nemůže ovlivnit, nebo pokud je jen tímto způsobem zajištěna řádná realizace iniciativy.  
Platí právní řád České republiky.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:
dm drogeriemarkt s.r.o.
Nebe s.r.o.
Styriaweb

 
 
 
 
 
Top